Stichting Joods Werkdorp

Een waardige bestemming voor dit Joods cultuur historische monument

Beleidsplan

Sinds April 2017 is de de Stichting een ANBI Cultuurstichting.

TO RECEIVE AN ENGLISH COPY OF THE BUSINESSPLAN OF OUR NON PROFIT FOUNDATION, PLEASE SEND US AN E-MAIL

BELEIDSPLAN : STICHTING AANKOOP EN EXPLOITATIE VOORMALIG JOODS WERKDORP  SLOOTDORP-NIEUWESLUIS 

Inleiding :

Onderstaand is het beleidsplan van de stichting : JOODS WERKDORP SLOOTDORP-NIEUWESLUIS

De stichting is oorspronkelijk opgericht door dhr. en mevr. Van Schaik en notarieel geregistreerd op 26 april 2011 en had als doel het monument te verwerven voor een permanente kunst expositie in bezit van dhr. en mevr. Van Schaik.

Deze stichting was gevestigd in de gemeente Wieringermeer ( tegenwoordig Hollands Kroon).

De stichting is een aantal jaren geleden overgenomen door een nieuw bestuur en thans gevestigd te Alkmaar.

Aanleiding voor het voortzetten van de stichting is het feit dat de huidige ontwikkelingen - die hun oorsprong hebben in investeringsplannen van voorgaande jaren - zich structureel niet verhouden tot het Joods culturele historische verleden van dit unieke Rijksmonument. Al meerdere jaren is die ontwikkeling hoofdzakelijk gericht op het huisvesten van een grote groep nieuwe arbeiders. 
De stichting is van mening dat het hoofdgebouw niet aangetast mag worden t.b.v. grootschalige en langdurige behuizing en recreatie .

Het stichtingsbestuur is van mening dat deze bestemming niet strookt met het Joods culturele historische verleden en een risico kan zijn voor het voortbestaan van het rijksmonument.

De stichting is van plan het rijksmonument te gaan huren van de huidige eigenaar en er een multifunctioneel / multicultureel centrum op te richten met een aantal verschillende passende en waardige functies.

Over de verdere inhoud van het doel en de projecten van de Stichting leest u meer in dit beleidsplan.

De stichting is van plan het rijksmonument te gaan huren van de huidige eigenaar en er een multifunctioneel / multicultureel centrum op te richten met een aantal verschillende passende en waardige functies.

Over de verdere inhoud van het doel en de projecten van de Stichting leest u meer in dit beleidsplan.

Dit plan geeft inzicht in:

 • Het functioneren van de stichting en haar bestuur
 • Missie, visie en doelstellingen van de stichting
 • Werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
 • De manier waarop de Stichting geld werft
 • Het beheer van vermogen van de stichting
 • De besteding van het vermogen van de stichting
 •  

De stichting staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode.

De uitdaging zit hem voornamelijk in het zoeken naar fondsen, sponsoren, donateurs, en instanties die de doelstellingen van de stichting op welke wijze dan ook kunnen ondersteunen.

Deze activiteiten zijn noodzakelijk wil de stichting haar doelstellingen kunnen verwezenlijken. Hiervoor zijn doorzettingsvermogen, inzet, daadkracht, en heldere concrete doelen nodig.

Het bestuur maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om voor de stichting steun te zoeken (financieel of anderszins).

Het bestuur van de stichting staat positief tegenover initiatieven en mensen die deze doelen nastreven. De stichting vindt het belangrijk dat deze dan bij elkaar aansluiten en versterkend/ondersteunend zijn voor een waardig gebruik van het monument en bijdragen tot een gezond financieel beleid.

Uitgangspunt van de stichting is het statutaire doel, namelijk:

“De  instandhouding, en exploitatie van het registergoed en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband mee houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit doet de stichting middels nationale en internationale initiatieven die het doel nastreven om de stichting financieel en anderszins te ondersteunen.”

Elke concrete uitwerking (met bijbehorende activiteiten en projecten) moet aan dit statutaire doel getoetst worden en eruit voortvloeien.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer :

 • Het uitbreiden van een achterban en werven van nieuwe contacten die het doel van de Stichting (financieel of anderszins) steunen;
 • Het organiseren van informatie/ thema bijeenkomsten.
 • Het onderhouden van een website en facebook account en op andere wijze (zoals door middel van mailingen/nieuwsbrieven) verstrekken van actuele informatie over de stichting.
 • Fondsen te werven
 • Donateurs te zoeken.
 • Subsidies aan te vragen
 • Voldoende inkomsten te generen uit de verschillende bestemmingen/ functies die in het monument ontplooid zullen worden zodat de stichting financieel gezond blijft.
 • Een regionaal centrum te zijn voor cultuur, educatie over de Holocaust en in bredere zin over tolerantie en verdraagzaamheid.

 

Bestuur en functioneren van de stichting

Het bestuur van Stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester,

vicevoorzitter, en algemene bestuursleden.

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit minimaal vijf personen met gelijkheid van stemmen.

Het bestuur vergadert maandelijks plus 1 keer jaarlijks extra  i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken.

Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.

Er zal regelmatig overleg plaatshebben over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren.

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: bepalen van het beleid en doelen (projecten), financiële acquisitie (contact met sponsors, donateurs), PR en communicatie (bekendheid), het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, contacten met andere belanghebbenden en instanties, financieel beheer, overleg over de besteding van het geld.

Het bestuur heeft een onderlinge verdeling gemaakt tussen de werkzaamheden. De voorzitter richt zich voornamelijk op beleidsbepaling en belangrijke beslissingen hieromtrent, PR, netwerken, sociale media, en communicatie, de secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, maakt notulen en ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken, de penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer; jaarlijks stemt hij dit af met de overige bestuursleden.

De algemene bestuursleden leden ondersteunen bovenstaande taken en zullen elks regelmatig andere en wisselende taken toebedeeld krijgen.

Meer informatie over o.a. het bestuur is te vinden in de notariële akte van de stichting. Deze akte is op te vragen bij de stichting.

Het huishoudelijk reglement zal aankomende jaar ontwikkeld worden.

Missie:

De stichting exploiteert het voormalig joodswerkdorp met een gezond financieel beleid d.m.v. :

 1. Het ontplooien van activiteiten zoals lezingen, trainingen, workshops en seminariums.
 1. Over de geschiedenis van het werkdorp en de Holocaust in het algemeen.
 2. Over verdraagzaamheid, tolerantie, en mensenrechten.
 1. Verhuur van ruimtes voor:
 1. Exposities
 2. Filmvertoningen, Toneelverenigingen, Yoga/Meditatie lessen
 3. Café/Souvenirwinkel
 4. Museum – Joods Werkdorp, andere mogelijke museale bestemmingen
 5. Andere culturele activiteiten voor de lokale bevolking die de hoofdbestemming waardig zijn, aanvullend en/of versterkend zijn voor de exploitatie.
 1. Verhuur van de locatie voor meerdaagse kampen van jeugdbewegingen

( Joods en Niet-Joods)

Visie:

Het is de visie van het bestuur dat het rijksmonument binnen aanzienbare tijd wordt gehuurd van de huidige eigenaar, het gerestaureerd, en gemoderniseerd wordt en daarna open gesteld zal worden aan het brede publiek voor exploitatie.

 • Het complex heeft dan een bestemming(en) gekregen die waardig is voor dit joods cultuur historische erfgoed.
 • Het complex is een cultuurcentrum voor zowel de lokale bevolking als mede de brede joodse gemeenschap.
 • De exploitatie wordt uitgevoerd door de stichting en door haar aangewezen personen
 • Er een zodanig gezond financieel beleid gevoerd wordt dat binnen een periode van 5 jaar de stichting niet meer afhankelijk is van structurele fondsen, donaties en subsidies.

Sterkten en Zwaktes

Sterktes:

 • Gemotiveerd en geëngageerd bestuur.
 • Grote ondersteunende joodse gemeenschap.
 • Goede Ondersteuning vanuit de lokale bevolking.
 • Lokale media positief over het initiatief.
 • Ondersteunende overheid m.b.t. monumentenzorg.
 • Multifunctionele en multiculturele bestemming.
 • Niet afhankelijk van 1 inkomstenbron.
 • Centrale locatie in Gemeente Holland Kroon.
 • Als joods centrum uniek in deze Gemeente Hollands Kroon.
 • Geen concurrentie.
 • Veel ruimte, en groeimogelijkheden.
 • Bestaande koosjere keuken maakt het geschikt voor joodse doelgroepen.
 • Verbinding openbaar vervoer
 • Een synagogale ruimte waar ooit een Thora rol en andere Joods attributen aanwezig waren.

Zwaktes:

 • Afstand tot de Randstad.
 • Niet midden in een bevolkingscentrum.
 • Kosten onderhoud monument.
 • Beheer van groot stuk grond.
 • Beschikbaarheid personeel
 • Nog geen ruimte voor overnachtingen.
 • Afhankelijk van seizoen toerisme

Strategie:

De hieronder beschreven strategie bestaat uit meerdere punten die niet noodzakelijkerwijs beslist in deze volgorde uitgevoerd dienen te worden.

Sommige punten zullen tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Verschillende punten zullen tegelijkertijd worden uitgevoerd of kunnen los van elkaar worden uitgevoerd.

 1. Onderhandelingen met de huidige eigenaar.
 2. Onderhandelingen met de Gemeente Holland Kroon over de benodigde vergunningen.
 3. Opstellen van een budget voor exploitatie van het monument, restauratie, inrichting , modernisering, verduurzaming, en eventuele aanpassingen van het monument inpandig voor de geplande bestemmingen/ gebruik van het pand.
 4.  

Eventuele uitbreiding met woonunits buiten het pand op het landgoed.

6.  Selectie verschillende bestemmingsmogelijkheden.

7.  Onderhandelingen met verschillende partners

8.  Werving/Selectie van een beheerder(s)

9.  Exploitatie

10. Contact onderhoud met omwonenden

Het vermogen

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door

 • Donaties (en subsidies)
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Alle andere verkrijgingen en baten uit de exploitatie

Om de eerder beschreven missie en visie te kunnen blijven steunen, wil de stichting geld binnen krijgen door: sponsoring, donaties (giften), fondsenwerving en crowdfunding.

De werving van geld gebeurt zowel op een kleinschalige maar effectieve, directe manier, als ook op een grotere schaal.

Het gaat dan bij het kleinschalige voornamelijk om vrienden, familie en bekenden die een grote betrokkenheid hebben bij het grotere doel van de stichting en die vervolgens hun eigen vrienden, familie en bekenden vragen om steun voor één van de projecten, waardoor de achterban gestaag groeit.

Bij het grootschalige gaat het dan om fondsen die de missie hebben om:

 1. Joods cultuur historisch erfgoed te ondersteunen.
 2. Educatie over verdraagzaamheid en tolerantie te ondersteunen
 3. Exposities van kunst te ondersteunen.
 4. Cultuur activiteiten ondersteunen

Dit alles gebeurt dan door de bestaande contacten met donateurs en organisaties actief en goed te onderhouden en daarnaast door het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit gebeurt bijvoorbeeld middels e-mail , Facebook, website, nieuwsbrieven, telefonisch en e-mail contact maar ook door bijvoorbeeld open dagen presentaties bij passende evenementen.

Soms gaat het om het uitvoeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties/ verenigingen.

Verder kan de Stichting in passende bladen, dagbladen en tijdschriften zich profileren om voor haar doelstelling steun te verwezenlijken.

De stichting is een kleine open en slagvaardige organisatie.

Via de website en mailingen/ brieven zal ook regelmatig gerapporteerd over activiteiten en de behaalde resultaten.

Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.

Donaties (giften): voornamelijk eenrichtingsverkeer. Spontaan, eenmalig geven aan een goed doel geeft een goed gevoel! Een vaste donateur (die doorlopend, per maand/kwartaal/jaar doneert) is daarnaast vaak ook nog eens nauwer betrokken bij ons goede doel, of geeft specifiek voor een bepaald project, waardoor er ook een hechtere band met de stichting ontstaat, van beide kanten.

Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer. Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een voorbeeld van.

Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

Crowdfunding: via internet platforms waarbij de donateurs een kleine tegenprestatie ontvangen bv. in de vorm van entreekaarten of naamvermelding.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van derden.

Het beheer en de besteding van het vermogen

De stichting is als ANBI stichting verplicht een sluitende administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

De bestuurders van de stichting zullen zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Eventuele onkostenvergoeding aan bestuurders is vooralsnog ook niet het geval, maar kan in de toekomst door het bestuur overwogen worden.

Wanneer de onkosten stijgen, zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten.

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. Wanneer (vaak eenmalige) donaties aan de stichting gegeven worden voor een specifiek project, zal dit rechtstreeks aan het betreffende project ten goede komen.

Daar er veel met vrijwilligers gewerkt zal worden, zullen de overheadkosten voor personeel laag blijven, zodat de ontvangen gelden (vrijwel) geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed.

De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL48RABO0125737769 bij de RABO bank met adres in Wieringerwerf.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een begroting te maken.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.

Als blijkt dat stichting om bepaalde redenen kan/ moet worden opgeheven, dan is zij verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Overzicht gegevens stichting “ Joods werkdorp Slootdorp-Nieuwesluis”

Hieronder een kort overzicht van de officiële gegevens van de stichting:

De stichting ingeschreven onder KvK nummer: 52593223  met als vestigingsplaats Alkmaar.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris penningmeester en 2 leden.

Het fiscaal nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 850514095.

Het IBAN banknummer van de Stichting is: NL48RABO0125737769

De stichting heeft een Euro-incassocontract (SEPA) met de Rabobank, wat inhoudt dat er conform de regels en voorwaarden van dat contract incasso’s en machtigingen kunnen worden uitgevoerd.

Alle informatie -waaronder onderhavig beleidsplan- wordt uiterlijk in januari 2017 gepubliceerd op de website. Stukken kunnen door belangstellenden aldaar worden gelezen en gedownload. Zie www.joodswerkdorpslootdorp.nl

Contacten met de stichting verlopen via de e-mail : joodswerkdorpslootdorp@gmail.com